קולמוסנט - מגזין לקולמוס עם פולמוס
אודות אתר זה סיפור בהמשכים
אודות הכותבים

הוסף למועדפים

סיפורים קודמים
צור קשר רשימת דיוור פרקים ראשונים

תנאי שימוש

ההשתתפות בפעילויות האתר השונות כפופה לתנאי השימוש שלהלן. תחילת השימוש בפעילויות אלה, מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.

ההשתתפות בכתיבת הסיפור בהמשכים, והכתיבה בפורום מיועדת למשתתפים רשומים בלבד. תהליך הרישום מוסבר. כאן

חופש הביטוי במשמעותו הרחבה האפשרית על פי החוק, מהווה את אבן היסוד לקיומו של הדיון באתר. יחד עם זאת, לא תותר כתיבה פוגעת "לגופם של אנשים" אלא לגופו של עניין בלבד. מערכת מגזין קולמוסנט תקפיד הקפדה יתרה ותסיר בהקדם האפשרי כל תוכן שאינו ראוי בין אם ביוזמתה ובין אם כתוצאה מהפניית תשומת ליבה לעניין.

תינתן עדיפות לכתיבה מקורית, חדשה ויחודית לפורום. לפיכך, לא תתאפשר בפורום העלאת תכנים שפורסמו בעבר או שמפורסמים במקביל באינטרנט, למעט מקרים יוצאי דופן וחד-פעמיים, שייבחנו במערכת לגופו של עניין.

התכנים השונים המופיעים באתר הם על אחריות כותביהם בלבד. מערכת מגזין קולמוסנט לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בו ואין בעצם פרסום הדברים משום הבעת דיעה לגבי תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על הגולשים באתר.

אין להעלות לאתר תכנים בעלי אופי מסחרי, תכנים אשר זכויות היוצרים בהם אינן שייכות לכותב, תכנים המכילים וירוסי-מחשב מכל סוג שהוא, או תכנים שאינם רלוונטיים לפעילויות האתר כפי שהוגדרו בעמוד "אודות האתר"

מערכת מגזין קולמוסנט אינה מחויבת לפרסם תכנים שיועברו אליה בדוא"ל או שיוכנסו ישירות לפורום, ועל פי שיקול דעתה הבלבדי היא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

מערכת מגזין קולמוסנט שומרת לעצמה את הזכות לערוך הודעות משתמשים על פי הבנתה ועל פי מיטב שיפוטה, זאת מבלי לפגוע במשמעותן המקורית של ההודעות. במקרה כזה, תימסר הודעה לכותב, והוא יוכל לבחור בין השארת ההודעה המתוקנת, לבין הסרתה בכללותה. אם יבחר להסיר את הודעתו, יוחלף תוכנה בכותרת "ההודעה הוסרה לבקשת המשתתף".

פתיחת הודעת מקור בפורום תיעשה רק לאחר תיאום מוקדם עם המערכת. להלן הכללים המנחים אותנו לפתיחת הודעת מקור חדשה.

  • מאמר או היקף של מאמר (כ-500 מילים לפחות, עם נושא מוגדר)
  • הודעה - העלאת נושא לדיון עם קישורים תומכים והבעת עמדה או הצגת עמדות (היקף של כ- 200 מילים) ובתנאי שהנושא אינו נדון בעמוד הראשון של הפורום. (כפתיח לפתיל דיון תינתן תמיד עדיפות למאמר על פני הודעה בפורום)
  • סיפור או יצירה בכל היקף שהוא.
  • טורים אישיים או שבועיים - כתיבה חופשית על פי רצונו/ה של הכותב/ת.
  • חדשות, יובאו מעת לעת על ידי המערכת במידה העניין לא נדון בעמוד הראשון של הפורום ובפורמט קבוע של ציטוט קטעי עיתונות קצרים והבאת קישורים משני מקורות לפחות, ללא הבעת עמדה או פרשנות. הדיון יתנהל בפתיל הדיון עצמו.

אין לפתוח בפורום הודעות מקור חדשות בנושאים הנדונים כבר בעמוד הנוכחי, ויש להכניסם כתגובות להודעות המקור הקיימות. מערכת מגזין קולמוסנט תעביר הודעות שחרגו מכלל זה למקומן המתאים.

הארות והערות גולשים יתקבלו בשמחה במערכת מגזין קולמוסנט, ולכל פניה בדוא"ל, מובטחת תשובה עניינית בהקדם האפשרי.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של מערכת מגזין קולמוסנט. אין להעתיק תכנים אלה בלא קבלת הסכמתה בכתב או בדוא"ל.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני של התכנים המתפרסמים באתר - הינן של הכותבים בלבד. יחד עם זאת, עם שליחתםלפרסום באתר או הכנסתם לפורום, ניתנת בזאת למערכת מגזין קולמוסנט הרשאה בלתי חוזרת לפרסומם באתר, בכל אחד מחלקיו על פי שיקוליה, ולפרסם אודותם באינטרנט. אין להעתיק תכנים מהאתר ללא קבלת הסכמת הכותבים והמערכת בכתב או בדוא"ל.

מערכת מגזין קולמוסנט אינה משלמת לכותבים, ואינה גובה תשלומים מגולשים.

מערכת מגזין קולמוסנט תשתדל כמיטב יכולתה לשמר את התכנים באתר כפי שנכתבו, עוצבו ונערכו על פי תנאי שימוש אלה. יחד עם זאת מערכת האתר ובעליו אינם מתחייבים באשר ליכולתם זו, ובכל מקרה, מערכת האתר אינה אחראית לכל נזק כביכול או טענה אם תהיה באשר לאובדן תכנים, שיבושם או הסרתם.

מערכת מגזין קולמוסנט רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. על אודות השינויים אם יחולו, תתפרסם הודעה בפורום ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

חזרה

(כל הזכויות שמורות ©)